24/7
sporten

MELD JE
SNEL AAN!
Lees meer

24/7 algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid en info FIT25

1.1 Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens in de FIT25 ter inzage liggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

1.2 Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van FIT25 dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door FIT25

1.3 Het Lid wordt toegelaten tot Fit25 en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

1.4 Fit25 streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van Fit25. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van Fit25 om advies vragen.

1.5 Het Lid begrijpt dat fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten bij Fit25 op eigen risico.

 

Lidmaatschap

2.1   De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.

2.2  De Overeenkomst geeft Leden recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.

2.3  Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap in. Start het Lid in een lopende 4 wekelijkse periode dan betaalt hij een gedeelte van de periode (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende periode.

2.4 Het Lidmaatschap gaat in na ondertekening van de Overeenkomst. 

2.5  Als het Lid zijn toegangspas verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Fit25. Het Lid dient een nieuwe toegangspas aan te kopen.

2.6 Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

2.7  FIT25 behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

 

Duur

3.1   Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door de Fit25 is ontvangen.

 

Lidmaatschapsgelden

4.1   Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen.

4.2  FIT25 maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de leden bekend via mededelingenbord en op de balie.

4.3  Indien een prijsverhoging (uitgezonderd stijgende prijzen vanwege inflatiecorrectie) plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

4.4  De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 4.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.3.

4.5  Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangspas bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

4.6  Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

Verzuim en te late betaling

5.1   De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

5.2  Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst, heeft Fit25 het recht om het resterende openstaande saldo op te eisen. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht.

5.3  Indien een 4 wekelijkse betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het Lid.

5.4  Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fit25 bevoegd om het Lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

Opschorting van het lidmaatschap

6.1   Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Fit25 in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 periode van 4 weken en maximaal 12 weken. Fit25 heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

6.2  De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 6.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

6.3  De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

6.4  Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Beëindiging

7.1   Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:

  1. a) Algemeen: De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving aan de Fit25. Dit kan bij Fit25 via het outtakeformulier. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende maand.

Toegangspas

8.1  Bij inschrijving koopt het Lid een toegangspas, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangspas. De kosten voor de aankoop van de toegangspas moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangspas wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. Toegangspassen zijn niet overdraagbaar.

9.2 Bij verlies of diefstal van de toegangspas dient het Lid dit bij de Fit25 te melden en een nieuwe vervangende toegangspas te kopen.

9.3 Leden die hun toegangspas niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in Fit25. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

 

Veiligheidsvoorschriften

10.1   Fit25 wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

10.2  In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van Fit25 verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen..

10.3  Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van Fit25.

10.4  Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan Fit25 de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

10.5  Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Fit25. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat Fit25 op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

10.6  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

10.7  Leden van 16 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 14 tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 12 tot 14 jaar oud mogen uitsluitend tijdens de bemande uren sporten, samen met een volwassen Lid.

10.8  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

Gasten

11.1  Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar Fit25. Het Lid dient dit vooraf te melden bij een teamlid van Fit25.

11.2 Fit25 kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.

11.3 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van Fit25. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

Gedrag

12.1  Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van Fit25.

12.2 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in Fit25 niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.

12.3 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

12.4 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

12.5 Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van Fit25.

Verplichtingen van de Club

13.1  Fit25 staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

13.2 Fit25 onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

13.3 Fit25 staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

13.4 Fit25 zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Verplichtingen van het lid

14.1  Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere eventuele (huishoudelijke) reglementen van Fit25.

14.2 Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Fit25 c.q. de medewerkers van de Fit25 op te volgen.

14.3 Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan Fit25.

14.4 Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fit25 mede te delen.

Aansprakelijkheid

15.1  Fit25 is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van Fit25 komt. Fit25 is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is onrechtmatig handelen van Fit25. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Fit25 of elders op het terrein van Fit25.

15.2. Fit25 zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Fit25 is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

15.3 Het Lid is tegenover de Fit25 aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 17 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

Tussentijdse wijzigingen aanbod

16.1  Fit25 kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Fit25 zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

16.2 Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 16.1, ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld terugbetaald.

Privacy

17.1  Fit25 verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

17.2 In het Privacy beleid, vindbaar op de website van Fit25, staat welke persoonsgegevens Fit25 verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Fitness
fixed-col-3-img1

Fitness is gezond voor iedereen. Bewegen in je eigen tempo om lekker fit te blijven.

LEES MEER
Groepslesrooster
fixed-col-3-img1

Vanwege Covid-19 zijn er beperkt groepslessen. Bekijk hier het rooster:

LEES MEER
Personal training
fixed-col-3-img1

Snel resultaten behalen? Ontdek de voordelen van het trainen met een personal trainer bij sportschool Fit25.

LEES MEER

Jouw doelstelling

Doe de gratis fittest
logo-ico